ഒരു പെണ്ണ് കാരണം ജീവിതം നഷ്ടമായവന്റെ കഥഫേസ്ബൂകില്‍ കൂടി ചതിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇതൊരു പാടമാകട്ടെ .പലര്‍ക്കും കിട്ടിയ 8ന്റെ പണി ആയിരിക്കാം ഈ ഒരു ആല്‍ബത്തില്‍ കൂടി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പെണ്ണ് കാരണം ജീവിതം നഷ്ടമായവന്റെ കഥ

Subscribe to get more videos :